Wednesday, May 16, 2007

TVB Upcoming Programmes

In English Version :-

1. Trouble Daddy [finish filming] (25 episodes) - Bobby Au Yeung, Wong Hei, Yoyo Mung, Tavia Yeung, Ha Yu, Anne Heung,....
2. The Whole City is Dancing [finish filming] (20 episodes) - Steven Ma, Bernice Liu, Wayne Lai, Kate Tsui, Claire Yiu, Matthew Ko, Fala Chan
3. The Evil Kin [finish filming] (-- episodes) - Dayo Wong, Lam Ga Wah, Cecilia Yip, Benz Hui, Vivian Yeo, Kwok Fung,....
4. Survivor's Law II [finish filiming] (-- episodes) - Kenneth Ma, Sammul Chan, Ella Kwan, Selena Li, Chun Wong, Wu Fung,...
5. The Gem Of Life [filming] (80 episodes) - Bowie Lam, Moses Chan, Ada Choi, Gigi Lai, Maggie Shiu, Wong Hei, Bosco Wong, Linda Chung,...
6. Harmony Taste Thick Passion [filming] (-- episodes) - Michael Tao, Louisa So, Joyce Tang, Bernice Liu, Paul Chun,...
7. The Gentle Crackdown II [filming] (-- episodes) - Steven Ma, Wayne Lai, Ha Yu,...
8. Hidden Master [filming] (-- episodes) - Kenneth Ma, Matthew Ko, Leila Tong, Kate Tsui, Lau Ka Fai,...
9. Cold Encounters Of The Third Kind [filming] (-- episodes) - Bobby Au Yeung, Tong Ying Ying, Toby Leung, Winnie Yong,...
10. Metal Chew Silver Mouth [filming] (-- episodes) - Chan Siu Chun, Michael Tse, Charmaine Sheh, Suki Tsui, Sharon Chan,...
11. Lo Wing Yin New Series [upcoming] (-- episodes) - Steven Ma, Tavia Yeung, Linda Chung,...
12. Modern New Drama Series [upcoming] (-- episodes) - Roger Kwok, Kevin Cheng, Yoyo Mung,...
13. Wong Sum Wai New Series [upcoming] (-- episodes) - Fong Zhun Sun, Sonija Kwok,...
14. Wars Of In-Laws II [upcoming] (-- episodes) - Liza Wang, Myolie Wu, Bosco Wong, Vivian Yeo...
15. Ancient New Drama Series [upcoming] (-- episodes) - Raymond Lam, Ron Ng, Sammul Chan...
16. Forensic Heroes II [upcoming] (-- episodes) - Bobby Au Yeung, Yoyo Mung, Charmaine Sheh, Frankie Lam, Linda Chung,...

The Latest TVB Series News :-

Vivian Yeo will join Wars Of In-Laws II.
Sammul Chan is confirmed to be with Raymond Lam and Ron Ng in the ancient new drama series
There is another new series - Leung Choi Yuen New Drama Series [Steven Ma, Linda Chung, Fala Chan, Kent Cheng]

No comments: